Każda nieobecność dziecka w szkole musi zostać usprawiedliwiona. W Polsce prawo reguluje obowiązek szkolny – wszystkie dzieci od 7. Do 18. Roku życia są nim objęte. Takie prawo nakłada na rodziców odpowiedzialność za to, by dziecko na lekcje dotarło. Jeśli tak się nie stanie, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole. Podpowiadamy jak to zrobić i kiedy wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole – czym jest?

To nic innego jak dokument potwierdzający, że rodzic wiedział o tym, że dziecko do szkoły nie dotarło i sprawował wówczas nad nim opiekę. Jest to rodzaj oświadczenia, na podstawie którego wychowawca może usprawiedliwić nieobecność dziecka na lekcjach. Dlaczego jest to takie ważne? Z kilku powodów.

Obowiązek szkolny w Polsce

Wspomnieliśmy już o obowiązku szkolnym – w praktyce wygląda to następująco. Każde dziecko w wieku 7. lat musi zacząć uczęszczać do szkoły podstawowej. W tym czasie opiekunowie prawni mają obowiązek zadbać o to, by dziecko przychodziło do szkoły. Wyjątkiem są dzieci, które uczą się w domu.

Jeśli dziecko zapisane do szkoły nie uczęszcza do niej dyrektor, ma obowiązek sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Przedłużająca się absencja i brak usprawiedliwienia nieobecności może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego. Najpierw są to pisemne upomnienia, a następnie kara grzywny nałożona na rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

Nieobecność w szkole – odpowiedzialność rodziców

Dziś co prawda rzadko zdarza się, że dziecko nagminnie wagaruje. Dzienniki elektroniczne pozwalają rodzicom na bieżąco śledzić frekwencję i w razie wagarów reagować natychmiast. Niemniej jednak takie przypadki się zdarzają i rodzice powinni mieć świadomość, że gdy dziecko jest nieobecne w szkole, to oni ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Odnosi się to również do sytuacji, gdy rodzic wie, że dziecko nie jest na lekcjach. Szkoła odpowiada za ucznia tylko w momencie, gdy znajduje się on w gmachu szkolnym lub poza nim, ale pod opieką nauczyciela.

Konsekwencje dla ucznia z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności

Rodzic musi mieć świadomość, że uczeń, który jest nieobecny na ponad 50% lekcji z danego przedmiotu, nie będzie klasyfikowany. Bez względu na to, jakie ma oceny – jeśli obecności nie są usprawiedliwione chorobą, wówczas dziecko pozostanie na drugi rok w tej samej klasie.

Nieusprawiedliwione nieobecności w szkole wpływają na ocenę z zachowania – obniżają ją. Dlatego tak ważne jest, by stosować się do wymaganych przez placówkę terminów. Usprawiedliwienia szkolne dostarcza się zwykle do 7 dni od pierwszej nieobecności. Warto mieć tego świadomość i skrupulatnie dopełniać formalności. Nawet gdy dziecko choruje dłużej niż 7 dni, obowiązkiem rodzica jest powiadomić wychowawcę o przedłużającej się nieobecności. Uwaga – w części dzienników elektronicznych opcja usprawiedliwienia nieobecności w szkole po wyznaczonym terminie jest blokowana.

W sytuacji, gdy dziecko długo nie uczęszcza do szkoły z powodów zdrowotnych, podejmowane są kroki w celu uzupełnienia braków. Szkoła może zaproponować pomoc w postaci nauczania indywidualnego. Dyrekcja deleguje wówczas nauczycieli do domu ucznia w celu przeprowadzania z nim lekcji. Oczywiście, jeśli stan zdrowia dziecka na to pozwala.

W przypadku krótszych nieobecności rodzice sami muszą zadbać o to by, dziecko nadrobiło zaległości. Szkoła ma prawo ją egzekwować bez względu na to, że dziecko było nieobecne na zajęciach. Z pomocą może przyjść wtedy ubezpieczenie dziecka, które zapewnia organizację i pokrycie kosztów korepetycji po nieobecności spowodowanej na przykład wypadkiem. W ramach ubezpieczenia dziecka Assistance Szybka Pomoc w Link4 Mama możesz liczyć na taką pomoc już po 7-dniowej nieobecności w szkole.

Konsekwencje dla ucznia z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

W dobie dzienników elektronicznych usprawiedliwienie nieobecności w szkole wypisujemy online. Oczywiście szkoły mogą życzyć sobie usprawiedliwień papierowych – często dzieje się tak w szkołach średnich, gdzie istnieje ryzyko, że dziecko wagaruje i samo usprawiedliwia nieobecności z konta rodzica. W zależności od systemu, w jakim szkoła pracuje, forma usprawiedliwienia może być różna, ale zawsze jest to przejrzysty i prosty system. Zarówno papierowe, jak i elektroniczne usprawiedliwienie szkolne powinno mieć zachowaną odpowiednią formę. To formalne oświadczenie dlatego stosujemy taki właśnie język i zwroty grzecznościowe. Co powinno zawierać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

  • datę nieobecności,
  • imię i nazwisko dziecka oraz klasę,
  • powód nieobecności.

Sam tekst nie jest szczególnie trudny do napisania. Poniżej zamieszczamy wzór, który jest uniwersalną odpowiedzią na pytanie: jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

Usprawiedliwienie

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mojej córki/syna…, ucznia klasy …w dniu/dniach…z powodu…

Z poważaniem

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole – powody

Pamiętaj, że nauczyciel i dyrekcja mają prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia. Tak jak w pracy, również w szkole nieobecność musi zostać uzasadniona określonymi okolicznościami. Dlatego zajmiemy się najważniejszym elementem usprawiedliwienia nieobecności w szkole – powody powinny być ważne i wynikać z czynników niezależnych od rodzica.

Uwaga – nieobecność z powodu choroby, wizyty kontrolnej u lekarza czy szczepienia może być usprawiedliwiona zwolnieniem na druku z pieczątką placówki medycznej. Wtedy szkoła nie będzie mieć wątpliwości co do powodu absencji. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z zatruciem pokarmowym, bólem głowy czy w przypadku dziewczynek bolesną menstruacją – usprawiedliwienie szkolne wypisane przez rodzica również powinno być respektowane.

Rodzice mogą wypisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole z powodu spraw rodzinnych. Na przykład ważnych uroczystości odbywających się w dniach nauki szkolnej, wyjazdu czy innych zdarzeń losowych.

dzieci w szkole a nieobecność

Teraz już wiesz, jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole!

Realizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko wiąże się z przestrzeganiem zasad – jedną z nich są właśnie usprawiedliwienia szkolne. Dziecko może nie chodzić do szkoły z różnych powodów. Najczęściej są to choroby lub wypadki losowe – w takich sytuacjach wiesz już jak usprawiedliwić nieobecność w szkole. W organizacji korepetycji      w czasie dłuższych nieobecności pomoże Ci nasze ubezpieczenie dziecka Assistance Szybka Pomoc w ramach pakietu Link4Mama. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi polisami dla rodziców. Wiemy, jak wiele energii kosztuje Cię opieka nad rodziną, dlatego stworzyliśmy specjalne ubezpieczenia, które oferują realne wsparcie w trudnych sytuacjach.

 

Oblicz składkę

 

 

Szczegółowe informacje sprawdź w OWU Dziecko dostępnym na www.link4mama.pl

 

 

Mamo, chcesz zgłosić szkodę?

Zadzwoń pod numer!
Zadzwoń pod numer!
604 14 14 14
Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.

Pamiętaj, by przygotować wcześniej PESEL lub numer polisy.